REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 'LUELUE'

 

Ostatnia aktualizacja: 04/11/2020

 

 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy LueLue (dalej zwany Sklepem) dostępny pod adresem www.luelue.pl

 

prowadzony jest przez Bożenę Siermantowską prowadzącą działalność gospodarczą:

 

BOŻENA SIERMANTOWSKA GALERIA LUELUE

ul. Miodowa 22, 31-055 Kraków

NIP 6591358505

REGON 356816585

 

zwaną dalej również „Sprzedającym”.

 

 

2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

- listownie – na adres wskazany powyżej

- za pośrednictwem e-mail: [email protected]

- telefonicznie: tel nr +48 728 551 024 (w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 11:00 – 19:00)

 

 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania umów między Kupującym a Sklepem, w tym dotyczące zawierania umów na odległość, drogą elektroniczną.

 

4. Niniejszy Regulamin jest przeznaczony zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców, przy czym do zawierania umów z przedsiębiorcami stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego o zawieraniu umów między przedsiębiorcami.

 

5. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.luelue.pl/regulamin na stronie www.luelue.pl. Regulamin może zostać pobrany w postaci pliku pdf.

 

6. Klient powinien zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.

 

 

§2 DEFINICJE

 

1) Sklep/Sklep internetowy/Sklep LueLue: sklep internetowy prowadzony na stronie www.luelue.pl przez Sprzedającego

 

2) Sprzedający: Bożena Siermantowska prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

 

BOŻENA SIERMANTOWSKA GALERIA LUELUE

ul. Miodowa 22, 31-055 Kraków

NIP 6591358505

REGON 356816585

 

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 728 551 024

Nr rachunku bankowego: 43 1140 2004 0000 3902 6564 2184 (mBank)

 

3) Kupujący/Klient: każdy podmiot dokonujący zakupu w sklepie internetowym - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną będące Konsumentem lub Przedsiębiorcą

 

4) Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby

 

5) Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 

6) Umowa:

a) w przypadku Konsumentów: umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 535 i n.) zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta między Kupującym a Sprzedającym

b) w przypadku Przedsiębiorców: umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 535 i n.) zawierana między Kupującym a Sprzedającym jako przedsiębiorcami, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym

 

7) Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta z konsumentem/Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

8) Konto Klienta: prawo dostępu Klienta do zasobów Sklepu utworzone przez Klienta na zasadach wskazanych w regulaminie, zawierające dodatkowo podane przez Klienta dane i zawierające informacje na temat historii zamówień Klienta

 

9) Produkt: znajdujący się w ofercie Sklepu i widoczny na stronie internetowej Sklepu przedmiot umowy zawieranej między Kupującym a Sprzedającym,

 

10) Karta produktu: pojedyncza pod Strona sklepu zawierająca szczegółowe informacje o pojedynczym produkcie.

 

11) Koszyk: lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego, wstępnie przeznaczonych do zakupu

 

13) Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem formularza zamówienia określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

14) Płatność on-line – zapłata za produkt oraz koszty przesyłki kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez system płatności internetowej PayU na zasadach opisanych szczegółowo w Regulaminie.

 

15) Wada produktu: zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna produktu.

 

16) Wada fizyczna: niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 

17) Wada prawna: rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

18) Regulamin: niniejszy Regulamin


 


 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE I ZAŁOŻENIE KONTA


 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies


 

2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox w wersji 55.0 lub nowszej; Google Chrome w wersji 57.0.x lub nowszej. W każdej przeglądarce wymagane jest włączone działanie JavaScript i obsługa plików Cookies

 

 

3. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.


 

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

 

5. Założenie konta odbywa się poprzez uruchomienie procesu rejestracji, którego kolejnymi etapami są:

1) podanie danych klienta: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, wskazania loginu oraz hasła

2) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu

3) zaakceptowanie Polityki Prywatności regulującej kwestie ochrony danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w potrzebnym zakresie

4) dokonanie Rejestracji poprzez wybranie opcji ”Rejestruj”

 

 

6. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych (osobowych) w razie ich zmiany. Kupujący ma obowiązek zachowania swojego loginu i hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłany e-mail potwierdzający rejestrację.

 

 

§4 OFERTA SKLEPU, PRODUKTY


 

1. Wszystkie produktu oferowane w sklepie LueLue są produktami nowymi: gotowymi lub wykonywanymi po złożeniu zamówienia przez klienta. Sprzedający realizuje również zamówienia indywidualne, na specjalne zamówienie Klienta, dotyczące produktów nie wystawionych w sklepie internetowym.


 

2. Miejscem dostawy produktu zakupionego w sklepie LueLue może byc tylko miejscowość na terytorium Polski. Sprzedający nie wysyła przedmiotów umowy za granicę.

3. Istnieje możliwość wysyłki za granicę po wcześniejszym ustaleniu szczegółów takiej usługi. W tym celu należy skonaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikiem sklepu.


 

4. Sprzedający zapewnia, że produktu sa wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

5. Sprzedający prezentuje w Sklepie produkty oferowane do sprzedaży, wskazując, w szczególności na karcie produktu:

- nazwę i rodzaj produktu

- informację o dostępnych odmianach produktu (kolorystyka, rozmiar itp)

- cenę jednostkową brutto podaną w złotych polskich, ceny wskazane w karcie produktu nie obejmują kosztów przesyłki/dostawy)

- informacje o dostępności produktu/czasie realizacji zamówienia jeżeli produkt nie jest dostepny w chwili składania zamówienia lub jeżeli jest wykonywany po złożeniu zamowienia przez Kupującego

- informację o gwarancjach - jeżeli udzielana jest gwarancja

- inne informacje dotyczące produktu


 

5. Płatności za zakupy w sklepie internetowym odbywają się:

- za pobraniem (z wyjątkiem opisanym wyżej)

- na rachunek bankowy wskazany w regulaminie

- w systemie płatności on-line za pośrednictwem Serwisu PayU

- przy odbiorze w sklepie stacjonarnym


 

6. Koszty przesyłki/dostawy produktu nie są ujęte w cenie wskazanej na karcie produktu. Kupujący zobowiązany jest - poza uiszczeniem ceny produktu – do pokrycia kosztów przesyłki/dostawy produktu wg nastepującego cennika:

 

- wysyłka po wpłacie na konto do rozmiaru 120 cm x 80 cm: 20 zł

- wysyłka za pobraniem do rozmiaru 120 cm x 80 cm: 35 zł

- wysyłka obrazów 150 cm x 100 cm po wpłacie na konto: 35zł, za pobraniem: 50zł

- wysyłka obrazów 200 cm x 100 cm i większych tylko po wpłacie na konto: 80zł


 

Płatność za dostawę odbywa się równocześnie z płatnością ceny za produkt, na zasadach wskazanych w dalszej części regulaminu.


 


 


 


 

§5 ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje poprzez złożenie i zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem formularza w sklepie internetowym LueLue, na zasadach opisanych poniżej.


 

2. Zamówienia przez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni robocze.


 

Zamówienia mogą być również składane telefonicznie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11:00 – 19:00.


 

3. Zamówienie może być składane po zalogowaniu się Klienta na jego Konto w sklepie bądź bez logowania. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu; wskazanie ilości produktów, których dotyczy zamówienie,

b. wskazanie danych koniecznych do realizacji umowy (jeśli zamówienie jest składane bez logowania się do Konta) tj. 1) imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu

c. wybór sposobu i ceny dostawy;

d wybór sposobu płatności;

e. wybór/wskazanie miejsca wydania rzeczy;

f. akceptację regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgód dotyczących danych osobowych jeżeli są potrzebne

g. zatwierdzenie ostatecznego zamówienia zawierającego m.in. infomację o łącznej cenie przedmiotu umowy i kosztach dostawy poprzez użycie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Kupuję i płacę”

 

4. Wypełnienie formularza zamówienia zakończone użyciem przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. Składając zamówienie Klient potwierdza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

5. W przypadku wybrania opcji płatności on-line, Klient jest przekierowywany na stronę serwisu płatności w celu umożliwienia jej dokonania i sfinalizowania zamówienia.

 

6. Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na wskazany przez siebie adres e-mail. W przypadku wybrania opcji płatności on-line, potwierdzenie to jest wysyłane po dokonaniu płatności w serwisie płatności.

 

7. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 

9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz fakturą/paragonem fiskalnym wysyłany w wybrany przez Kupującego sposób i na wskazany przez niego adres.


 

 

 

§6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Kupującym, którzy są konsumentami, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu, w którym Kupujący - konsument wszedł w posiadanie rzeczy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie informacji do Sprzedającego o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu, w sposób wskazany poniżej.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący - konsument musi poinformować Sprzedającego składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

- drogą pocztową wysyłając je na adres Sprzedającego

- drogą elektroniczną, przesyłając na adres e-mail Sprzedającego

4. Kupujący – konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedającego na jego stronie internetowej [ZAŁĄCZNIK NR 2], ale nie jest to obowiązkowe.

 

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi-konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty przesyłki (dostarczenia) przedmiotu umowy, z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Klienta-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

8. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta-konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta-konsumenta przy zawieraniu umowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem uiszczonych kwot.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, także jeżeli produkt podlegający zwrotowi ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą. W tym ostatnim wypadku wysokość kosztów, które ponosić będzie Kupujący-konsument szacowana jest na kwotę około 20 PLN

 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.


 

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

§7 WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad prawnych a także bez wad fizycznych, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym.

 

2. Sprzedający ponosi wobec Kupujących-konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

 

- listownie – na adres Sprzedającego wskazany w par. 1 Regulaminu

- lub za pośrednictwem e-mail: [email protected]

 

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. Do przesyłki powinna zostać dołączona kopia potwierdzenia zakupu.

 

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

8. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego- konsumenta Sprzedający wymieni Kupującemu reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Kupujący takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedający zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Kupujący może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.10. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Kupującemu przez Sprzedającego przelewem na rachunek bankowy podany przez Kupującego. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Sprzedającego.

 § 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego reguluje Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu, która jest jego integralną częścią i jest dostępna przez cały czas na stronie www.luelue.pl.

 

2. Podane przez Klientów dane osobowe, Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych to:

 

a) art. 6 ust. 1 lit. B RODO - w odniesieniu do realizacji umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, zawarcia umowy sprzedaży;

b) art. 6 ust. 1 lit. C RODO – w odniesieniu do przetwarzania danych po wykonaniu umowy w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych;

c) art. 6 ust. 1 lit. F - w odniesieniu do dochodzenia roszczeń, rozpoznawania reklamacji, zastrzeżeń i zapytań klientów, zbierania danych w celach statystycznych;

d) art. 6 ust. 1 lit.A RODO – w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

 

3. Oferta Sklepu internetowego LueLue może być też przeglądana bez konieczności rejestracji, zakładania Konta czy podawania danych osobowych.

 

4. Podczas przeglądania strony internetowej – odwiedzania Sklepu, pewne dane są zbierane automatycznie: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies – polityka cookies stanowi odrębny dokument dostępny na stronie Sprzedającego i do którego odsyła również specjalny komunikat pojawiający się po wejściu na stronę Sprzedającego.

 

 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Wszelkie spory między Sprzedającym a Kupującymi będą rozstrzygane przez sądy powszechne, jeśli strony nie dojdą wcześniej do porozumienia w drodze polubownej. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie przepisów obowiązującego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

3. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.luelue.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu. Sprzedający powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego zarejestrowanym Klientom na adres e-mail podany przez Klienta przy zakładaniu Konta.

 

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce regulamin (http://www.luelue.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

5. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

 

6. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.07.2018 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 17.07.2018 r.